Уништување

Без оглед на големината или секторот на вашиот бизнис во одреден момент потребно е да се ослободите од документацијата со изминат рок. Нашите процеси ќе ви обезбедат сигурно, безбедно и трајно уништување на вашите доверливи деловни документи согласно со европските стандарди (над класа P-7 по DIN 66399). Правилното и безбедно уништување на документацијата е исто толку важно како и управувањето со истaта, без разлика дали се однесува на документација во хартиена форма или за елктронски носач на податоци.

Предности


Уништување на документи во контролирана средина

Безбедно и трајно уништување согласно со стандардите за управување со квалитет

Рециклирање на уништените документите во форма на секундарен индустриски материјал

Заштита на животната околината